Kullanıcı
 
Kullanıcı Adı :
    Şifre :
    Güvenlik Kodu :
 
2007 TEBLİĞ VE PROTOKOLLERİNE GÖRE REÇETE VE RAPORLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

17-07-2013 01:57:20
3 hekimli Sağlık kurulu raporlarına ilave yapılmıştır. 15-16-17 inci madde

Aşağıda yer alan açıklamalar meslektaşlarımıza reçete karşılarken yardımcı olmak amacıyla, kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerimiz sonucu derlenmiştir. Ancak, üyelerimizin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve yayımlanan Yönetmelik esaslarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Reçete karşılarken ki tüm sorumluluğun eczacının kendisine ait olduğunu bir kez daha bilgilerinize sunarız.

Reçete ve Raporlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler:
REÇETELERDE:

Reçete arkasında;
*Protokol ek-3 ‘deki tek büyük kaşe(tıklayın) kullanılması halinde, reçeteyi alan hasta kendisi veya birinci derece yakını ise ad ve soyadı, telefon no veya adresi,hastanın kendisi veya birinci derece yakını değilse ad ve soyadı, telefon no veya adres yanısıra TC nosu veya ibraz edilen kimlik belgesi nosu ile tek imza yeterli.

Reçete arkalarına eczane kaşesi basılıp,eczacı tarafından imzalanacaktır.

*Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacaktır.Reçetede teşhis yazmaması iade sebebidir.Reçetede teşhislerde kısaltma olarak sadece ,SGK tarafından yayınlanan Teşhis Kısaltmaları listesinde(tıklayın) yer alanlar kabul edilmektedir.

Teşhis ile ilaç endikasyon uyumu protokolün 3.2.10. Endikasyon uyumuna bakılacak durumlar maddesinde belirtildiği üzere aşağıda belirtilen ilaçlar için aranacaktır.

SGK tarfından yayınlanan teşhis endikasyon uyumu aranacak ilaçlar listesi (tıklayın)

* Teşhis- ilaç endikasyon uyumu aranan ilaçların,endikasyon dışı kullanımı durumunda, reçete ekinde mutlaka Sağlık Bakanlığından alınmış olan endikasyon dışı kullanım izni bulunacaktır.
Endikasyon dışı bir teşhisle reçete düzenlenmiş ve eczanece karşılanarak kuruma fatura edilmiş ise , bu reçeteler endikasyon dışı kullanım izni eklenmek üzere protokolun 3.3 maddesi gereği iade edilir. Eğer böyle bir izin yoksa ve eklenemiyorsa,ilaç bedeli kesilir. Bu şekilde iade edilmiş bir reçeteye ilacın endikasyonuna uygun teşhis ilave edilemez.
* Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta adı soyadı, Kurum sicil/tahsis numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.


*Teşhisi yazılmayan, ilgili hekimin ıslak imzası ve yukarıda belirtilen bilgileri bulunmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.

*Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, eğitim aldıkları branş uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile Tebliğ ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir.

*Herhangi bir uzman hekim tarafından reçete edilebilen tüm ilaçlar, aynı uzmanlık eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı yapmış olan hekimlerce de reçete edilebilecektir.


*Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler, aile hekimliği uzman hekiminin yazabildiği ve UH-P kayıtlı tüm ilaçları reçete edebilirler.

Yatan Hasta için düzenlenen reçeteler: 5 günlük maksimum tedavi dozunu geçmeyecektir. Bilahare ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.Bu reçetelerde , “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi basılıp başhekimlik onayı mühür ve imzayla yapılmalıdır.Başhekimlik onayı başhekim veya yardımcılarınca yapılacak, Hastane müdürü veya yetkili nöbetçi memur tarafından yapılmayacaktır.

Sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l (bir) aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.

Yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar için, 4 kalem ilaç sınırlaması dikkate alınmaz.

*İlaç kullanım raporuna dayanılarak yazılan reçetelerde, Tebliğ eki EK-2 Listesinde bulunan veya bulunmayan (kür ve tedavi planı olan ilaçlar hariç) ilaçlar, ilaç bitim tarihinden 6 gün öncesinde verilebilir.

*Reçetede düzelteme (tarih,doz,isim,.....vb) varsa mutlaka doktor kaşesi ve imzası ile onaylanmalıdır.


2-12.2 Reçetelere yazılacak ilaç miktarı’’ maddesi:

Ayaktan yapılan tedavilerde, 12.3 üncü maddede belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral ve 12.5 inci maddede belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.
Eğer 4 kalemden fazla ilaç yazılmışsa,ilk 4 kalem ilaç verilir.

Muafiyet raporu varsa( raporlu ilaçlar) + 4 kalemdir.
Kullanım raporu varsa o rapora tabi ilaçlar 4 kalem içinde değerlendirilir.

Yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar için, 4 kalem ilaç sınırlaması dikkate alınmaz.

Reçetedeki ilaçlar için gün kısıtlaması olmayıp,doktorun yazdığı formda ve dozda ilaç(Parenteral ve topikal formları, ve maddede belirtilen etken maddeleri içeren antibiyotikler hariç) 1 kutu olarak verilmelidir.

Parenteral formların reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir.Serumlar parenteral form olarak 10 günlük dozda reçete edilebilir

Topikal formların 2 adet yazılması durumunda , reçeteye ilacın kullanımına geniş yüzeye uygulanacağı belirtilmelidir

Aşağıda listelenen antibiyotikler parenteral formları da dahil on güne kadar tedaviyi sağlayacak miktarda reçete edildiği takdirde ödenecektir.

Tetrasiklinler TETRA,TETRAMİN,TETRALETcap

Doksisiklin MONODKS,TETRADOKS,DOKSİN tab
Kloramfenikol KEMİCETİNE cap ve susp
Tiamfenikol URFAMYCIN cap ve susp
Ampisilin (kombine preparatlar hariç)ALFASILIN,AMPISINA MAKROSILIN

MAKROSILIN cap,susp

Amoksisilin (kombine preparatlar hariç), AMOKSINA,ALFOXIL

REMOXIL,ATOKSILIN tab,susp

Fenoksimetil penisilin, CLİACİL mega tabve susp
Eritromisin, ERYTHROCIN tab ve susp,ERİMİCİN tab,ERİTRO tab

Klindamisin,CLEOCINcap,susp,KLINDAN,cap,KLINOKSİN cap,KLİTOPSİN

cap ve susp,CLIN cap,susp

Sulfonamid,veTrimetropinBACTRIMtab,susp,BAKTONtab,susp,KEMOPRİM

tab susp,METOPRIM tab,susp TRİMOKStab,susp

Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar ayaktan tedavide, tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir.

İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Ayaktan Tedavide İlaç Kullanım Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi (EK-2/C) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2) yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı ilaç kullanım raporu ile belgelendirilen ilaçlar, katılım payı alınmak koşuluyla en fazla üç aylık tedavi dozunda reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.
İlaç kullanım raporu aranmaksızın:

a)Menopozdave/veya disfonksiyonel uterin kanamalarda kullanılan ilaçlar, Tebliğ ve eki listelerdeki özel düzenlemeler hariç olmak üzere, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından en fazla üç aylık tedavi dozunda,

b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, hekim ta rafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla en fazla bir aylık dozda,

reçete edildiği takdirde bedeli ödenir
**Yukarıdaki (a )ve (b) de yer alan ilaçlar için teşhis –endikasyon uyumu aranmaktadır.

Ayaktan yapılan intravenöz piyelografi (I.V.P) ve histerosalfingografi (HSG) tetkiklerinde kullanılacak non-iyonik radyo-opak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca tetkiki isteyen uzman hekim veya radyoloji uzman hekimi tarafından reçete düzenlenmesi ve reçeteye radyo-opak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğunun açıkça yazılması halinde bedelleri ödenir. 50 ml.yi aşan dozda non-iyonik radyo-opak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesinin reçeteye yazılması halinde bedelleri ödenir..

Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve non-iyonik radyo-opak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Reçeteye ön tanı ve istenilen tetkik, ilgili hekim

tarafından yazılıp imzalanacaktır.


*50 ml yi aşan dozda non iyonik madde kullanılması durumunda,ayrıca kullanılma gerekçesi sadece IVP ve HSG tetkiklerinde aranacaktır. Tomografi,MR gibi tetkiklerde ayrıca kullanım gerekçesi aranmayacaktır.

* Bu reçetelerde “ECZANEMİZDE YOKTUR” kaşesine gerek yoktur.

1 Aylık Dozda Ödenen İlaçlar:


*.Yanıklar, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları anemilerde, reflüde ve GIS ülserlerinde,

*.Yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçete edilebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin),

Doktorun o ilacın dozuyla birlikte kullanım süresini belirtmesi şartıyla, 1 aylık dozda ödenmektedir. GİS ülserleri tanısı olarak p.ulcus,zollinger ellison,gastrit,h.pylori kabul edilmektedir.

*Gebelik reçetelerinde anemi ilaçlarının 1 aylık dozda ödenebilmesi için yalnız gebe teşhisi yeterli olmayıp, ayrıca anemi teşhisi de yazması gereklidir.

0ral retinoid reçetelerine Dr tarafından doldurulmuş ,hasta ve dr. tarafından imzalanmış formun eklenmesi gerekmektedir.

*Yatış sonrası taburcu reçetelerinde yatışıyla ilgili ilaçlar olmak üzere, reçetede taburcu olduğu ve idame tedavisi olduğu ve kullanım süresi (tedavi olduğu branştaki )doktor tarafından belirtilmek suretiyle 1 aylık ödenebilir.
Taburcu olduğu belirtilmiş reçetelerde eğer,yazılan ilaçlar, ayaktan tedavi reçetelerine uygun ise sisteme işlerken taburcu kutucuğunu işaretlemeye gerek yoktur. Ancak, sadece yatan hasta tedavisinde kullanılan ve idamesine gerek duyulan ilaçlar varsa veya ayaktan reçete edilebilecek,süre ve adeti aşmışsa, hekimin de(hastanın yatarak tedavi olduğu klınıkteki hekim) bunun yatış sırasında kullanılan ilaçların idame tedavisi için olduğunu ve en fazla bir aya kadar süresini reçetede belirtmesi kaydıyla, taburcu reçetesi olarak sisteme kaydedilir.
Ayrıca yatan hastalarda tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar, 1 aylık dozda reçete edilebilir.


SSK(Devredilen) Analık Uygulaması;

Analık uygulaması gebelikle başlayıp doğumla sona ermektedir.Bunun için reçetede Gebe olduğunun belirtilmesi yeterlidir.Ayrıca analık kaşesi gerekmemektedir. Sistemde özel durumu olarak analık seçilir. Bu reçetelerden katılım payı alınmaz.. “Gebelik” teşhisinin yer aldığı reçetelerdeki tüm ilaçlar uygulama kapsamındadır.

Yeni Doğan Bebek İlaçlarının Reçetelendirilmesi:

1 ayı geçmemek şartıyla, doğum belgesi fotokopisi eklenerek, anne karnesine bebeğin ilaçları yazılabilir.


RAPORLAR:
Uzman hekim raporları:(Tek Hekim raporları)

İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenecek olup başhekimlik mührü ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur.
Sağlık kurulu raporları:( Üç Hekimli raporlar)

İlgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur. İstisnai sağlık kurulu raporlarına ait düzenlemeler Tebliğde ayrıca belirtilmiştir.
Ancak tek hekim raporu düzenlenmesi hükmü olan ilaçlar için üç hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenmiş ise (rapor formatına ve tebliğdeki özel şartlara uymak kaydıyla) bu raporlarda geçerlidir.
İlaç kullanım rapor formatları konusunda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulaca ktır.
Sağlık Bakanlığı tarafından 29.01.2007 tarihinde yayınlana ve 13.02.2007 tarihinden geçerli rapor tebliği için tıklayın

*Raporlar rapor tebliğindeki formata uygun olarak tüm bölümleri doldurulmak ve okunaklı olmak kaydıyla el yazısı ile doldurulabilecek,
*Özel Sağlık Kurumlarında İlaç Kullanım Raporu Düzenlenmesi:
2007 SUT 2.2 Maddesi (b) fıkrası gereği 2 inci basamak Özel Sağlık Kurumlarınca ilaç kullanım ve muafiyet raporları düzenlenebilmektedir.Bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu’yla anlaşması olan : Özel Hastaneler, Özel Tıp Merkezleri ve Özel Dal Hastaneleri’nce rapor düzenlenebilmektedir.

Ancak Tebliğde raporun düzenleneceği sağlık kurumuyla ilgili bir hüküm varsa ona dikkat etmek gerekmektedir.

Örneğin: Tüp Bebek tedavisi için düzenlenen raporların , kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından düzenlenmesi gerekir. Özel hastaneler 2. basamak sağlık kurumu olduklarından tüp bebek raporu düzenleyemezler.
*EK-2C Listesinde yer alan ilaçlar için düzenlenecek raporlar:


Bu listede yer alan ilaçların ayakta tedavilerde kullanımı gerektiği durumlarda, düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.

Tebliğ eki EK–2/C Listesinde yer alan ilaçlar için raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilecektir. Düzenlenen raporlar, tedavi süresi boyunca geçerlidir. Ancak, bu süre iki yılı geçemez. 3 aylık tedavi için reçete edilebilirler.

Bu ilaçlar için EK-2 Listesinde yer alan tanılarla rapor düzenlendiğinde katılım payı alınmaz.

Ancak bu liste ayaktan tedavide kullanımı rapora bağlı ilaçlar için olmakla birlikte listede yer alan ilaçlara ait , Tebliğ ve diğer eklerinde yatarak tedavide de rapor isteneceğine dair bir şart varsa, yatarak tedavide de rapor düzenlenmiş olmasına dikkat etmek gerekir

Katılım paylı İlaç Kullanım Raporları:

Tebliğin 12.1 Maddesi a) bendi :İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde (EK–2) yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen ilaçlarda (hasta katılım payı alınmak kaydıyla), tüm hekimlerce,

denmekte ;buna göre:

Uzman Hekim ,EK-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde yer almayan bir tanı ile ilgili bir ilacın uzun süreli kullanımını uygun görürse ,ilacın tebliğdeki özel düzenlemelerine uygun olarak rapor düzenleyebilir.

*Bu raporda ,ilacın adı ve kullanım dozu (tedavi şeması)yazılı olmalıdır

*Bu şekilde düzenlenmiş raporla reçetelenmiş ilaçlar için katkı payı alınacaktır.

* Bu raporla diğer hekimlerde reçete düzenleyebilir.

Reçetesiz ilaç temini uygulanacak raporlar:
Tüberküloz,
Kalp yetmezliği,
Koroner arter hastalığı,
Disritmiler,
Arteriyel hipertansiyon,
Kardiyomiyopati,
Solunum sistemi hastalıkları,
Diabetes mellitus,
Kronik nörolojik hastalıklar
Glokom
Hastalıklarında kullanılan ilaçlar için düzenlenmiş raporlarda(Tebliğde belirtilmiş özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) etken madde adı yazılı olacak. Bu rapora istinaden ilk seferinde herhangibir Hekim tarafında düzenlenmiş reçete bilgileri” Reçete tarihi,Reçete protokol No,ilaç adı ,dozu ve kullanım miktarı” eczanece raporun arkasına işlenecektir.Tebliğe göre Eczaneler hastanın raporu süresince her müracaatında ilaçların reçeteye yazılmasına gerek olmadan 3 er aylık miktarda,ilk yazılan reçetedeki günlük kullanım dozunda hastaya ilaçlarını verebilecek.,Raporun arkasına veriliş tarihi ,verilen ilacın adı, adedi yazılacak, eczane kaşesi basılacak, hastanın ilaçları aldığına dair imzası alınacak.(Rapor arkasında yapılan bu işlemler reçete arkası gibi olduğundan,protokol hükmüne göre reçete arkasına istenenler ,rapor arkasında da uygulanacaktır.) Raporun ön ve arka yüz fotokopisi alınarak,provizyon çıktısına eklenecektir. Etken maddenin miktarı ve/veya günlük kullanım dozu değiştiği takdirde,yeni bir reçete düzenlenecek ve reçete arkasına tekrar o reçete ile ilgili bilgiler yazılacak,o tarihten sonraki müracaatlarda yeni işlenen reçete bilgilerine göre ilaçlar verilecektir.

Eğer etken maddenin değişmesi gerekirse veya yeni bir etken madde ilave edilirse, o rapor sürekli kullanım raporu olarak kullanılamayacak.Sürekli kullanım için yeni bir rapor düzenlenecektir.
Etken madde adı yazılı olan 2007 tebliğine göre de uygun olan ve hiçbir düzeltme yapılmamış eski tarihli raporlar için de bu uygulama yapılabilecektir. Eski tarihli raporlarda ICD kodu yazımı hükmü olmadığından, bu raporlarda ICD 10 kodu olması şartı aranmaksızın uygulama yapılabilecektir.

* Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler,aile hekimliği uzmanının ve uzman hekimlerin yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler, ancak muafiyet ve ilaç kullanım raporu düzenleyemezler.

Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimliği Uzmanlarınca düzenlenen ilaç kullanım ve muafiyet raporları,Toplum Sağlığı Merkezlerinde onaylanmak ( Mühür ve ıslak imza ile)suretiyle geçerlidir.
*Raporlarda mutlaka teşhis ve ICD-10 Kodu yer alacaktır. Ve tanı mutlaka EK-2 listesindeki ilgili başlıktaki tanılara uygun olacaktır. 15.06.2007 tarihli TEB internet sayfasındaki duyuru doğrultusunda raporlarda ICD-10 Kodunun mutlaka yazılması gereklidir. Sağlık Bakanlığınca EK-2 Listesine uygun ICD -10 Kod listesi (tıklayın )yayınlanmış olup,kodların bu listeye göre doğruluğu kontrol edilmelidir.


* 13.02.2007 tarihinden sonra düzenlenen raporlarda ,etken madde ismi yazılması gereklidir İlaç muafiyet raporlarında ,tebliğde özel şart olmayan ilaçlar için sadece etken madde yazılması yeterli olup,ayrıca ilacın formu ve günlük kullanım dozu yazılmasına gerek yoktur.
Ancak doz yazılmışsa bu dozun üzerinde reçete edilemez

Diabet raporlarında insülin için etken madde yazılmasına gerek olmayıp,sadece insülin,insülin analogları ....vb yazılı olması yeterlidir.İnsülin kullanan hastaların raporlarında ayrıca iğne ucu yazılı olması gerekmemektedir.

*Raporlardaki teşhislerde ve etken maddelerde kısaltma kabul edilmemektedir
*Rapor onayı:

Raporlardaki Başhekimlik onaylarında mühür ve ıslak imza bulunacak. Başhekimlik onayı başhekim veya yardımcılarınca yapılacak, Hastane müdürü veya yetkili nöbetçi memur tarafından yapılmayacaktır.

Tüm raporlar için; reçetesiz ilaç kullanım raporları da dahil, rapor fotokopisi “ASLI GİBİDİR”onayı protokolde belirtildiği üzere reçeteyi düzenleyen hekim veya sağlık kurumu/kuruluşu veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılabilir.


*15.06.2007 tarihinden önce düzenlenmiş raporlar,


Düzenlendiği tarihteki tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla süresince geçerlidir.(sistemce ödenmesi koşuluyla)

15.06.2007 Öncesi düzenlenmiş raporlardaki ilaçlar için ,yeni tebliğde ,ek belge istenmesi,veya özel bazı bilgilerin raporda bulunması gibi hükümler olsa bile raporun düzenlendiği tarihte istenmiyorsa bu bilgi ve belgelerin eklenmesine gerek yoktur.

Örneğin : Dislipidemi ilaçları için düzenlenmiş raporlarda

15.05.2006 öncesinde raporda sadece hastalığın tanısının yeterli olması,

15.05.2006 ile 15.06.2007 arasında ise rapora LDL ve TG değerin yazılması gerekli olup, ekinde tahlil sonucu eklenmesinin gerekmemektedir,

15.06.2007 sonrası raporda değerlerin yazılı olup,ilk reçete edildiğinde rapor ekinde tahlil sonuç belgesinin eklenmesi gerekmesi ,gibi

*Raporların düzenlendikleri tarihlere göre değerlendirilmesi:

15.05.2006 Tarihinden önce düzenlenmiş raporlarda: düzenlendikleri tarihteki tebliğe göre gerekmediği halde etken madde yazılmış olsa dahi, hastalığı ile ilgili tüm ilaçlar reçete edilebilir.Ancak doz yazılı ise doz aşılamaz.

15.05.2006 ile 13.02.2007 tarihleri arasında düzenlenmiş raporlarda düzenlendikleri tarihteki tebliğe göre gerekli olmasa dahi etken madde adı yazılı ise o ilaçlar dışında ilaç reçete edilemez. Doz yazılı ise doz aşılamaz.

13.02 .2007 Tarihinden sonra düzenlenmiş raporlarda mutlaka etken madde adı yazılı olmalıdır.

* Rapor tebliğ formatında hastanın kurumunun ve sicilinin yer alması nedeni ile, hastanın kurum değiştirmesi halinde raporun da değişmesi gerekmektedir.Ancak,rapor yenilenmeden,raporda eski kurum adının çizilip, yeni kurum adı ve sicil no su ilave edilip,başhekimonayı yapılması halinde rapor geçerli olmaktadır.

Özellikle 15.06.2007 Öncesinde Bağkur sigortalıları için Üniversite Hastaneleri ile kurumun anlaşması olmadığından, bazı raporlarda Kurumu olarak BAĞKUR diye belirtilmemiş ve ücretli yazmaktaydı ve raporlar geçerli olmaktaydı. Bu raporlarda kurum adı ve sicil no su ilave edilmeli(Rapor düzeltme kurallarına göre)

*Raporda doktorun kaşe bilgileri, diğer rapor bölümleri gibi bilgisayarda yazılmış ise, doktor imzası yeterli olup, ayrıca kaşeye gerek bulunmamaktadır.

3 Hekimli Sağlık Kurulu Raporu istenen İlaçlar :

SGK yetkilileri ,Tebliğde “Sağlık kurulu raporu” ile, "heyet raporu" ile diye belirtilmiş ilaçlar için 3 lü hekim raporu isteneceğini belirtmişlerdir.
Odamızca sizlere yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki liste hazırlanmıştır.
Bu liste resmen onaylanmış olmadığından,üyelerimizin tebliği de kontrol ederek raporlu reçete karşılamaları gerekmektedir.

3 Hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereken tebliğ maddeleri :

1- Tebliğ 10.1 Tüp Bebek Öncesi Klasik Ovulasyon İndiksiyonu ve Intra Uterın İnseminasyonu.Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı bulunan 3 Hekimli rapor
2- Tebliğ 10.2 Tüp Bebek 1 Üroloji,2 Kadın Doğum Hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenecek. (Tüp bebek raporları ekinde düzenlenen ilaç kullanım raporlarında da 3 hekimli olacak).
3- Tebliğ 12.7.5 Botılısmus antitoksini Tip A(Botoks ve Dysport)
4-Tebliğ 12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri maddesinin c bendi 2 ve 3 üncü maddelerindeki ilaçlar
Oktreotid (Sandostatin)ve lanreotid: (Somatuline) akromegali tedavisinde endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerinin yer aldığı 3 hekimli sağlık kurulu raporu ile ve endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi tarafından reçete edilebilir

5-Tebliğ 12.7.17. Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri. B. Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopenide (T-skorunun -1 ile -2.5 arasında olması)
6-Tebliğ 12.7.10. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri A,C,D maddeleri
7- Tebliğ 12.7.22. Aktive Protein C (Xigris)8-Tebliğ 17.Madde c :Hemofili hastaları için en az bir hematoloji uzman hekiminin imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji uzman hekimi ibaresi mutlaka belirtilecektir. Hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde sağlık kurul raporu üç iç hastalıkları yada üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından da düzenlenebilir.
8-Tebliğ 19.5.2.2. Aletli periton diyalizi (APD) Periton Diyaliz Ünitesi bulunan Sağlık Kurumlarında,nöfroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu
9-Tebliğ EK-2C 42- Verteporfirin (VISUDYN) Üç göz hekimi bulunan sağlık kurulu raporu .Hasta anemnezi,FFA ve renkli resim rapora eklenecek
10-Tebliğ EK-2C 64- Aprepitant (EMEND Cap):Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi halinde ödenir)
11-Tebliğ EK-2C 65-Teriparatid(FORSTEO enj)( 65 yaş üstü kadınlarda; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir.

12-Tebliğ EK-2C 67- Silostazol (PLETAL Tab)(1. İleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda, 2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda, Kalp Damar Cerrahi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.)
13-Tebliğ EK-2C 68- Pegaptanib Sodyum(MACUGEN enj)( Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenerek, klinik koşullarda 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon uygulanabilir)
14- EK-2A 174-Dornaz alfa(PULMOZYM inh)Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin verdiği heyet raporu ile

15- Tebliğ 12.7.8. Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkelerinde: Parenteral Beslenme Ürünleri, ayaktan tedavide 3 Hekimli Sağlık Kurulu Raporuyla ve Uzman Hekim tarafından düzenlenmiş reçete ile ödenir
16-Tebliğ EK-2 C 28 Maddesi. Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk/erişkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/erişkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir

7-EK-2 A listesinde APAT şartı olan antibiyotikler için,EHU nun bulunduğu 3 hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenir.


Ayrıca bazı ilaçlar için , onaylı endikasyonları doğrultusunda ,raporun düzenlendiği hastalık tanısına göre, tek hekimli rapor veya 3 hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.


Örneğin : Aldara Kremin onaylı endikasyonları doğrultusunda,
Dış genital ve perianal siğillerin tedavisinde kullanılımında , tek hekimli rapor düzenlenir.(EK-2C 1. Maddesi).Yatan hastada rapor şartı aranmaz.
Kanser hastalığı tedavisinde kullanımında 12.7.14 maddesi c/3 maddesi gereğince onkoloji veya hemotoloji uzmanının yer aldığı 3 hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenir.(12.7.14 c/3 maddesinde belirtilen ilaçlar içinde yer almamakla beraber maddedeki 4) Yukarıda isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen kemoterapi ilaçlarının ödemesinde bu bendin 3. fıkra hükümleri uygulanır.hükmü gereği) Yatan hastada da rapor şartı vardır.
Örneğin: Neupogen Amp onaylı endikasyonları doğrultusunda
Kronik nötropeni,nötropeni tanısıyla, tek hekim raporu düzenlenir.Yatan hastada rapor şartı aranmaz.
Kanser hastalığı tedavisinde kullanımımda 12.7.14 c/2 maddesi gereği 3 hekimli rapor düzenlenmesi gerekir. Ve yatan hastada da rapor şartı vardır.Organ Nakli Endikasyonu Olan İlaçlar:


Endikasyonunda organ nakli yazan ilaçların kullanımı kök hücre naklini kapsamamaktadır.

Endikasyon ve Kullanım dozu dışında Sağlık Bakanlığı izni alınması

10 .08.2007 tarihinde SGK internet sayfasında Protokolun 3.2.11. Endikasyon uyumuna bakılacak durumlar maddesine göre ,tebliğ ve eklerinde TEŞHİS -ENDİKASYON uyumu aranacak ilaçların listesi yayımlanmıştır.

Bu listede yer alan ilaçlar için,onaylı endikasyonu ve dozu dışındaki kullanımlarında mutlaka Sağlık Bakanlığından Endikasyon dışı kullanım izni alınması gerekmektedir.


*Öncelikle endikasyon dışı ilaç ve doz için Hastaya rapor düzenlenecek ve bu rapor istinden Dr tarafından Endikasyon dışı kullanım formu doldurulacak ve Sağlık Bakanlığından izin istenecektir.Buna göre Sağlık Bakanlığından alınmış izin tarihinin Rapor tarihinden sonraki bir tarih olmasına dikkat etmek gerekiyor.Ve bu izin belgesinin geçerliliği iznin alındığı rapor süresincedir.Raporun süresi bittiğinde ilacın kullanımına devam edilmesi gerekiyorsa yeni bir rapor düzenlenip tekrar Sağlık Bakanlığından kullanım izni almak gerekmektedir.
Endikasyon ve doz izin belgesinin onaylı fotokopisi, her reçeteye ilişkili olduğu raporla birlikte eklenecektir.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için ,01.06.2007 tarihinden geçerli olan genelge doğrultusunda izin alınabilecektir.Bu genelgede ,hangi ilaçlar için hangi endikasyonlar için izin alınabileceği,hangileri için endikasyon dışı izin isteğinin kabul edilmeyeceği açıklanmıştır.

Onkoloji İlaçlarının Endikasyon Dışı Kullanımı Konulu :

Genelge 1 için tıkayınız.

Genelge 2 için tıklayınız.

*Ayrıca Tebliğin 12.7.13 Maddesinde : Tanıya göre tedavi süreleri belirtilmiş olup, bu süreler sonunda tekrar kullanım için Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı kullanım izni alınamamaktadır.


Reçete ekinde İzleme ve Güvenlik Formu istenen durumlar:

1.ANTI TNF İZLEM FORMU:Tebliğin 12.7.1 maddesinde belirtilen Anti TNF ilaçların (infliksimab, etanarsept, adalimumab gibi) reçetelerinde ayrıca Göğüs Hastalıkları Hekimince de onaylanmış formun eklenmesi gerekmektedir

2. XIGRIS KULLANIM FORMU: Active Protein C: Reçete ekinde çok hekimli rapor ile birlikte formun da ekli olması gerekmektedir)


3 ANTİFUNGAL TEDAVİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU:

Antifungal tedavi uygulamalarında standart doz ve sürelerinin aşılması halinde, sarı renkli kağıda düzenlenmesi gereken “Endikasyon ve Güvenlik Formu”nun EHU tarafından doldurulması ve reçeteye eklenmesi gerekmektedir.(.Daha önce bu uygulama febril nöfropatide antifungal kullanımı içindi. 27.02.2007 Tarihli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yazısı ile ,yazı ekinde belirtilen ilaçlar için belirtilen endikasyonlarda uygulanacaktır.)


4. FEBRİL NÖTROPENİDE EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU:

Febril nötropeni tedavisinde empirik antibiyotik kullanımı uygulamalarında standart doz ve sürelerinin aşılması halinde, ilişikteki pembe renkli kağıda düzenlenmesi gereken “Endikasyon ve Güvenlik Formu”nun EHU tarafından doldurulması ve reçeteye eklenmesi gerekmektedir.

5. ORAL RETİNOİD KULLANIM FORMU:

Oral retinoid reçeteleri ekinde ,Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından doldurulmuş,DR ve hasta tarafından imzalanmış formun eklenmesi gerekmektedir.

...


geri